skip to Main Content
+48 600 677 026 kontakt@legalnypakiet.pl Jesteśmy dostępni w godzinach 9 - 18

Szczegółowe informacje o pakiecie

Skrypty rozmów dla Biura Obsługi Klienta (BOK) zgodne z RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawem telekomunikacyjnym

Zawartość i cena pakietu
690 zł + VAT
 • Treść informacji o rejestracji rozmowy
 • Warstwowa (skrócona) klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych, do przekazania podczas rozmowy telefonicznej
 • Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, do umieszczenia np. na stronie internetowej (o której podczas rozmowy będzie informowany rozmówca)
 • Treści  zgód na prowadzenie działań marketingowych (komunikacja telefoniczna oraz mailowa) jakie należy pozyskać podczas rozmowy telefonicznej – dostosowane do skryptu rozmowy i „wplecione” w jego treść
 • 1 godzina indywidualnych konsultacji z prawnikiem – videokonferencja

 

Dlaczego potrzebujesz tych rozwiązań?

Skuteczne i zgodne z obowiązującym prawem pozyskanie zgód na przedstawianie treści marketingowych jest aktualnie coraz większym wyzwaniem. Spowodowane jest to tym, że w Polsce możliwość komunikacji marketingowej w zależności od konkretnych kanałów komunikacji reguluje grupa różnych aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, której art. 172 określa obowiązek pozyskania zgody na komunikację marketingową realizowaną m.in. za pomocą połączeń telefonicznych oraz z wykorzystaniem tzw. systemów wywołujących (np. kontakt z wykorzystaniem automatu zamiast konsultanta)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której art. 10 wskazuje obowiązek pozyskania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, np. na konkretny adres e-mail odbiorcy
 • ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – które wskazuje ogólne zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w tym w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego

Coraz częściej w proces pozyskiwania prawidłowych zgód na komunikację marketingową włącza się Biura Obsługi Klienta, na przykład gdy są one odpowiedzialne za przyjmowanie zamówień drogą telefoniczną lub udzielanie odpowiedzi na zapytania czy też reklamacje, a także bezpośredni kontakt z klientem (wówczas można do skryptu rozmowy włączyć treści związane z poproszeniem o wyrażenie zgody na komunikację marketingową). Coraz częściej rozmowy z konsultantami BOK są rejestrowane, co powoduje, że rozmówca musi być wcześniej (przed rozpoczęciem rozmowy lub na samym jej początku) poinformowany również o tej formie przetwarzania jego danych osobowych.

W ramach tego pakietu zapewniamy przygotowanie wszystkich niezbędnych treści i oświadczeń, które są potrzebne do pozyskania w sposób legalny zgód na:

 • rozmowę rejestrowaną
 • komunikację marketingową z wykorzystaniem połączeń telefonicznych oraz wiadomości wysyłanych drogą e-mail

Ponadto, aby można było wykazać że zgody zostały wyrażone w sposób świadomy przez rozmówcę, wymagane jest przekazanie do jego wiadomości treści klauzuli informacyjnej określającej zasady przetwarzania jego danych osobowych. Zasady te muszą zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami art. 12 i 13 RODO, a więc w sposób zrozumiały, prostym językiem i jednocześnie zawierający wszystkie informacje wymagane przez RODO. Tego typu klauzula praktycznie nie jest możliwa do przekazania podczas rozmowy telefonicznej, dlatego w ramach niniejszego pakietu zostanie przygotowane klauzula w dwóch wersjach (warstwach):

 • krótszej – do przekazania podczas rozmowy telefonicznej
 • dłuższej (pełnej – zawierającej wszystkie informacje) – którą można zamieścić np. na stronie internetowej i podczas rozmowy informować rozmówcę o miejscu gdzie może zapoznać się z jej pełną treścią.

„Warstwowy” sposób realizacji klauzuli informacyjnej jest powszechnie akceptowany zarówno na gruncie RODO jak i przez polski organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), tak więc istnieje możliwość spełnienia wymogu prawnego w taki sposób, aby nie utrudniać przeprowadzenia samej rozmowy.

 

Podstawa prawna:

 • art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 • art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • art. 12 i 13 RODO
Ten pakiet jest potrzebny gdy:
 • chcesz legalnie prowadzić marketing telefoniczny oraz za pomocą komunikacji elektronicznej (np. mailowo)
 • chcesz wykorzystać Biuro Obsługi Klienta lub inny podobny dział do pozyskania zgód na działania marketingowe
 • chcesz uregulować kwestie rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych przez BOK lub inne działy twojej firmy

Ten pakiet najczęściej zamawiają Dyrektorzy Biura Obsługi Klienta, Call Center, Contact Center, Dyrektorzy Działów Marketingu, Managerowie ds. Compliance, Dyrektorzy Działów Prawnych oraz właściciele firm.

Jak to działa?

KROK 1 Przekazanie opracowanych dokumentów

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu faktury pro forma przekazujemy ci drogą mailową opracowane dokumenty.

Dokumentacja opracowana jest w oparciu o nasze ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej, opiera się na aktualnym stanie prawnym i orzecznictwie.

Razem z dokumentacją otrzymujesz pisemne rekomendacje i wskazówki, w jaki sposób należy ją wdrożyć do stosowania w organizacji, a także na które elementy dokumentów należy zwrócić szczególną uwagę.

 

KROK 2 Indywidualne konsultacje z prawnikiem

Przekazując dokumentację w ramach Kroku 1 zaproponujemy ci propozycję kilku terminów konsultacji z naszym prawnikiem. Jeżeli zaproponowane terminy konsultacji nie będą ci odpowiadać, możesz zaproponować inny termin.

Konsultacje odbywają się za pomocą naszej platformy internetowej. Podczas rozmowy słyszymy się i możemy się również widzieć (jeżeli tego sobie życzysz). Nasza platforma umożliwia prezentację na żywo dokumentów, co pozwala na ich bieżące omawianie, wprowadzanie korekt i uzgadnianie wersji ostatecznych.

W ten sposób uzgodnisz z nami ostateczną treść przygotowanych dokumentów i wyjaśnisz ewentualne wątpliwości.

Średni czas realizacji usługi to 72 godziny

Usługę, na którą składa się przekazanie opracowanych dokumentów oraz przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z naszym prawnikiem, realizujemy standardowo w terminie 72 godzin od daty złożenia zamówienia i odnotowania wpłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury pro forma.

Ostateczny czas realizacji usługi może być zależny od tego w jakim terminie umówisz konsultację z naszym prawnikiem.

 1. Niniejsza usługa świadczona jest przez ODOekspert Kancelarię Radcy Prawnego Jakub Wezgraj z siedzibą w Warszawie, ul. Międzyborska 8a/8, 04-041 Warszawa, NIP 5391446345, REGON 364105079 (dalej „Kancelaria”).
 2. Usługa świadczona jest na rzecz osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także osób prawnych i jednostek organizacyjnych będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dalej „Zamawiający”).
 3. Usługa w zależności od wybranego pakietu polega na świadczeniu pomocy prawnej w postaci:
  1. opracowania dokumentacji prawnej zgodnie z zakresem przedstawionym w wybranym
   Legalnym Pakiecie oraz
  2. świadczeniu porad prawnych w postaci konsultacji realizowanych na odległość, za pośrednictwem
   internetowej platformy służącej do przeprowadzania videokonferencji.
 4. Usługa może również polegać na przeprowadzeniu szkolenia on-line w sposób i zakresie określonym w wybranym pakiecie.
 5. Usługa każdorazowo realizowana jest w języku polskim. Istnieje możliwość realizacji usługi w języku angielskim pod warunkiem uiszczenia przez zamawiającego usługę dodatkowej opłaty z tytułu translacji wyników prac na język angielski.
 6. Każdorazowe zamówienie realizacji usługi odbywa się poprzez złożenie zamówienia wybranego Legalnego Pakietu na stronie internetowej legalnypakiet.pl z wykorzystaniem elektronicznego formularza (dostępnego pod szczegółowym opisem wybranego Pakietu).
 7. Po złożeniu zamówienia wybranego Legalnego Pakietu za pośrednictwem strony internetowej legalnypakiet.pl, Zamawiający otrzymuje od Kancelarii drogą mailową potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z opisem jego warunków (w tym ceną i zakresem realizowanych prac oraz planowanym terminem realizacji), a także fakturę pro forma oraz niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług pomocy prawnej w ramach platformy Legalny Pakiet. Zamówienie przyjmowane jest przez Kancelarię do realizacji po odnotowaniu na rachunku bankowym płatności faktury pro forma wystawionej i przekazanej Zamawiającemu po otrzymaniu elektronicznego zamówienia wybranego Legalnego Pakietu. Faktura pro forma opiewa na kwotę wynoszącą kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi w ramach zamówionego Legalnego Pakietu (zgodnie z informacją zawartą w opisie wybranego Legalnego Pakietu). Brak odnotowania przez Kancelarię płatności z tytułu faktory pro forma w terminie 7 dni od daty jej wystawienia skutkuje anulowaniem złożonego przez Zamawiającego zamówienia – w takim wypadku przyjmuje się, że Kancelaria nie przyjęła zamówienia, a Zamawiający odstępuje od jej złożenia.
 8. Kancelaria wystawi fakturę Zamawiającemu maksymalnie w terminie 14 dni licząc od daty odnotowania na rachunku bankowym Kancelarii płatności dokonanej przez Zamawiającego na podstawie faktury pro forma. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Kancelarię faktury, a także jej ewentualnych duplikatów oraz korekt w formie elektronicznej (plik PDF). Faktura (oraz ewentualne jej duplikaty i korekty) zostanie przesłana przez Kancelarię na adres e-mail Zamawiającego podany w formularzu zamówienia Legalnego Pakietu. Kancelaria przesyłając faktury w formie elektronicznej zapewnia autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność.
 9. Usługa w ramach wybranego Legalnego Pakietu jest zasadniczo realizowana przez Kancelarię w terminie 72 godzin licząc od daty odnotowania płatności z tytułu faktury pro forma. Kancelaria i Zamawiający wspólnie uzgadniają termin realizacji poszczególnych elementów usługi, takich jak opracowanie i przekazanie dokumentacji, przeprowadzenie konsultacji w postaci videokonferencji, w tym mogą uzgodnić inny niż standardowy termin realizacji.
 10. W trakcie realizacji usługi Kancelaria i Zamawiający mogą korespondować i przekazywać informacje za pomocą poczty elektronicznej. Kancelaria będzie komunikowała się z Zamawiającym z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Zamawiającego w formularzu zamówienia Legalnego Pakietu.
 11. Pisemne wyniki prac Kancelaria przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia Legalnego Pakietu. Pisemne wyniki prac będą przekazywane w postaci edytowalnych dokumentów w formacie MS Office.
 12. Videokonferencje oraz szkolenia on-line (w zależności od zamówionego Legalnego Pakietu) realizowane będą przez Kancelarię za pomocą dedykowanej platformy internetowej. Zamawiający uzyska dostęp do platformy nadany przez Kancelarię na czas realizacji konkretnej usługi lub jej części.
 13. Zamawiający zapewni Kancelarii wszelką wymaganą pomoc do prawidłowej realizacji usługi, w szczególności terminowe i kompletne (tj. zgodnie ze wskazaniami Kancelarii) przekazywanie informacji czy też dokumentów, które są w ocenie Kancelarii niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 14. Kancelaria będzie miała prawo do podawania swoim Klientom oraz potencjalnym Klientom informacji o świadczeniu usługi na rzecz Zamawiającego w celu przedstawienia swojego doświadczenia.
 15. Spory związane z wykonaniem usług, a nie rozwiązane przez Kancelarię i Zamawiającego na drodze ugodowej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.
 16. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia realizacji usług w ramach wybranego Legalnego Pakietu, zgodnie ze wskazanym w niniejszym dokumencie opisem oraz dokonanie płatności na podstawie wystawionej faktury pro forma dokonuje akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Pomocy Prawnej w Ramach Platformy Legalny Pakiet, co dodatkowo potwierdza w formularzu zamówienia dostępnym na stronie legalnypakiet.pl.
 17. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Pomocy Prawnej w Ramach Platformy Legalny Pakiet mają zastosowanie do zamówień realizacji usług składanych od dnia 17.04.2020 r.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIA REALIZACJI USŁUG POMOCY PRAWNEJ W RAMACH PLATFORMY LEGALNY PAKIET

Administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz osób go reprezentujących lub podejmujących czynności w jego imieniu jest „ODOekspert” Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Wezgraja, ul. Międzyborska 8a/8, 04-041 Warszawa, NIP 5391446345, REGON 364105079 (dalej: „Kancelaria”).

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem j.wezgraj@odoekspert.pl lub telefonicznie 600 677 026.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w następujących przypadkach oraz na następujących podstawach prawnych:

 • dążenia do zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej oraz realizacji jej przedmiotu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z realizacją przedmiotu zawartej umowy
  o świadczenie pomocy prawnej, a także w innych sprawach zgodnie z wolą stron (co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi przyjęcie zamówienia usługi, a następnie zawarcie i realizację umowy o świadczenie pomocy prawnej, ponadto niepodanie danych na potrzeby korespondencji uniemożliwi jej prowadzenie. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Kancelarię wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). Dane osobowe nie będą przekazywane przez Kancelarię poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres obowiązywania zawartych umów o świadczenie pomocy prawnej, a ponadto:

 • przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Kancelarię przed organami administracji publicznej prawidłowości realizacji obowiązków powszechnie obowiązującego prawa na niej spoczywających, w tym z zakresu prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, a także przed organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych,
 • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania w ramach bieżącej komunikacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania? Wątpliwości?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami bezpośrednio:

telefonicznie + 48 600 677 026

mailowo kontakt@legalnypakiet.pl

Złóż zamówienie

Pakiet „Skrypty rozmów dla Biura Obsługi Klienta (BOK) zgodne z RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawem telekomunikacyjnym”

Cena za pakiet to 690 zł + VAT

Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się w ciągu 24 godzin.