skip to Main Content
+48 600 677 026 kontakt@legalnypakiet.pl Jesteśmy dostępni w godzinach 9 - 18

Szczegółowe informacje o pakiecie

Strona internetowa zgodna z RODO i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zawartość i cena pakietu
590 zł + VAT
 • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Polityka prywatności
 • Polityka cookies
 • 1 godzina indywidualnych konsultacji z prawnikiem – videokonferencja
Dlaczego potrzebujesz tych rozwiązań?

Strona WWW jest obecnie nie tylko kluczowym źródłem informacji o prowadzącym działalność gospodarczą podmiocie, ale przede wszystkim jego wizytówką. Każda osoba przeglądająca zawartość strony internetowej, może nie tylko zapoznać się z zamieszczonymi na niej informacjami, ale także z łatwością ocenić, czy jej właściciel w odpowiedni sposób realizuje obowiązki, określone w przepisach prawa. Dlatego prowadzenie strony internetowej zgodnie z wymogami prawa, nie tylko chroni jej właściciela przed negatywnymi konsekwencjami natury prawnej, ale także podkreśla jego profesjonalizm i wzbudza zaufanie wśród użytkowników odwiedzających jego witrynę.

O czym należy zatem pamiętać, tworząc stronę internetową?

Podstawową kwestią w zakresie dostosowania strony internetowej do wymogów RODO, jest poinformowanie użytkowników o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Obowiązek informacyjny ciąży na administratorze danych osobowych, czyli podmiocie, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej. Aby sprostać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności art. 13 i 14 RODO, niezbędne będzie opracowanie tzw. polityki prywatności. Polityka prywatności jest dokumentem zawierającym wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ochrony prywatności użytkowników strony internetowej.  W jej treści powinny zostać zawarte m.in. informacje wskazujące kto jest administratorem danych osobowych i w jaki sposób można się z nim kontaktować, a także jakie dane osobowe będą przetwarzane i w jakich celach oraz jak długo będą przechowywane. Nie można także zapomnieć o  wskazaniu zakresu praw przysługujących podmiotom danych, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, m.in.:  prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Zdecydowana większość witryn internetowych stosuje ciasteczka (cookies), przy czym nie zawsze stosowanie plików cookies wymaga uzyskania od użytkownika strony zgody na ich pozyskanie. Pamiętaj, że nawet jeśli rodzaj cookies użytych na Twojej stronie internetowej nie wymaga odebrania od użytkownika stosownej zgody, to w oparciu o art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, wciąż jesteś zobowiązany do przedstawienia mu informacji o fakcie ich stosowania. W tym celu warto przygotować odrębną politykę cookies i również opublikować ją na stronie internetowej.

W przypadku gdy strona internetowa zawiera elektroniczne formularze służące do zbierania danych kontaktowych (np. formularze kontaktowe), niezbędne będzie zamieszczenie dodatkowych klauzul informacyjnych lub umieszczenie skróconej informacji z linkiem przekierowującym do pełnego tekstu Polityki prywatności. Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych użytkownika strony stanowi zgoda, administrator nie tylko musi ją skutecznie uzyskać, ale także w odpowiedni sposób udokumentować jej pozyskanie oraz wykazać, że została złożona świadomie i dobrowolnie.

Jeśli dodatkowo świadczysz usługi drogą elektroniczną (np. planujesz uruchomić newsletter lub dajesz możliwość użytkownikom zakładać konta na twojej stronie), masz obowiązek przedstawić użytkownikom regulamin określający zasady świadczenia usług  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Minimalny zakres informacji, które powinny zostać uwzględnione w treści regulaminu, zostały określony w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pamiętaj, że regulamin musi zostać udostępniony usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także na żądanie usługobiorcy.

Za naruszenie art. 173 Prawa telekomunikacyjnego grozi kara pieniężna nakładana przez Prezesa UKE, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Z kolei brak realizacji obowiązku informacyjnego może prowadzić do nałożenia na właściciela strony internetowej – administratora danych osobowych, wysokiej kary finansowej przez Prezesa UODO (w zależności od okoliczności naruszenia, w wysokości do 20 mln EUR lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa). Brak natomiast regulaminu określającego zasady świadczenia usług w za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, stanowi w świetle art. 24. ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i może skutkować nałożeniem przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w wysokości aż do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dotyczy polityki cookies)
 • ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – w szczególności art. 12 i 13.
Ten pakiet jest potrzebny gdy:
 • tworzysz nową stronę internetową, lecz nie wiesz jak powinna wyglądać kompletna dokumentacja związana z jej prowadzeniem w świetle obowiązujących przepisów
 • prowadzisz już stronę internetową i chcesz mieć pewność, że stosowana przez ciebie dokumentacja (regulaminy, polityki etc.) jest zgodna z obowiązującymi przepisami

Ten pakiet najczęściej zamawiają dyrektorzy ds. Public Relations, dyrektorzy działów marketingu, właściciele stron internetowych.

Jak to działa?

KROK 1 Przekazanie opracowanych dokumentów

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu faktury pro forma przekazujemy ci opracowane dokumenty.

Dokumentacja opracowana jest w oparciu o nasze ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej, opiera się na aktualnym stanie prawnym i orzecznictwie.

Razem z dokumentacją otrzymujesz pisemne rekomendacje i wskazówki, w jaki sposób należy ją wdrożyć do stosowania w organizacji, a także na które elementy dokumentów należy zwrócić szczególną uwagę.

KROK 2 Indywidualne konsultacje z prawnikiem

Przekazując dokumentację w ramach Kroku 1 zaproponujemy ci propozycję kilku terminów konsultacji z naszym prawnikiem. Jeżeli zaproponowane terminy konsultacji nie będą ci odpowiadać, możesz zaproponować inny termin.

Konsultacje odbywają się za pomocą naszej platformy służącej do videokonferencji. Podczas rozmowy słyszymy się i możemy się również widzieć (jeżeli tego sobie życzysz). Nasza platforma umożliwia prezentację na żywo dokumentów, co pozwala na ich bieżące omawianie, wprowadzanie korekt i uzgadnianie wersji ostatecznych.

W ten sposób uzgodnisz z nami ostateczną treść przygotowanych dokumentów i wyjaśnisz ewentualne wątpliwości.

Średni czas realizacji usługi to 72 godziny

Usługę, na którą składa się przekazanie opracowanych dokumentów oraz przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z naszym prawnikiem, realizujemy standardowo w terminie 72 godzin od daty złożenia zamówienia i odnotowania wpłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury pro forma.

Ostateczny czas realizacji usługi może być zależny od tego w jakim terminie umówisz konsultację z naszym prawnikiem.

 1. Niniejsza usługa świadczona jest przez ODOekspert Kancelarię Radcy Prawnego Jakub Wezgraj z siedzibą w Warszawie, ul. Międzyborska 8a/8, 04-041 Warszawa, NIP 5391446345, REGON 364105079 (dalej „Kancelaria”).
 2. Usługa świadczona jest na rzecz osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także osób prawnych i jednostek organizacyjnych będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dalej „Zamawiający”).
 3. Usługa w zależności od wybranego pakietu polega na świadczeniu pomocy prawnej w postaci:
  1. opracowania dokumentacji prawnej zgodnie z zakresem przedstawionym w wybranym
   Legalnym Pakiecie oraz
  2. świadczeniu porad prawnych w postaci konsultacji realizowanych na odległość, za pośrednictwem
   internetowej platformy służącej do przeprowadzania videokonferencji.
 4. Usługa może również polegać na przeprowadzeniu szkolenia on-line w sposób i zakresie określonym w wybranym pakiecie.
 5. Usługa każdorazowo realizowana jest w języku polskim. Istnieje możliwość realizacji usługi w języku angielskim pod warunkiem uiszczenia przez zamawiającego usługę dodatkowej opłaty z tytułu translacji wyników prac na język angielski.
 6. Każdorazowe zamówienie realizacji usługi odbywa się poprzez złożenie zamówienia wybranego Legalnego Pakietu na stronie internetowej legalnypakiet.pl z wykorzystaniem elektronicznego formularza (dostępnego pod szczegółowym opisem wybranego Pakietu).
 7. Po złożeniu zamówienia wybranego Legalnego Pakietu za pośrednictwem strony internetowej legalnypakiet.pl, Zamawiający otrzymuje od Kancelarii drogą mailową potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z opisem jego warunków (w tym ceną i zakresem realizowanych prac oraz planowanym terminem realizacji), a także fakturę pro forma oraz niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług pomocy prawnej w ramach platformy Legalny Pakiet. Zamówienie przyjmowane jest przez Kancelarię do realizacji po odnotowaniu na rachunku bankowym płatności faktury pro forma wystawionej i przekazanej Zamawiającemu po otrzymaniu elektronicznego zamówienia wybranego Legalnego Pakietu. Faktura pro forma opiewa na kwotę wynoszącą kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi w ramach zamówionego Legalnego Pakietu (zgodnie z informacją zawartą w opisie wybranego Legalnego Pakietu). Brak odnotowania przez Kancelarię płatności z tytułu faktory pro forma w terminie 7 dni od daty jej wystawienia skutkuje anulowaniem złożonego przez Zamawiającego zamówienia – w takim wypadku przyjmuje się, że Kancelaria nie przyjęła zamówienia, a Zamawiający odstępuje od jej złożenia.
 8. Kancelaria wystawi fakturę Zamawiającemu maksymalnie w terminie 14 dni licząc od daty odnotowania na rachunku bankowym Kancelarii płatności dokonanej przez Zamawiającego na podstawie faktury pro forma. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Kancelarię faktury, a także jej ewentualnych duplikatów oraz korekt w formie elektronicznej (plik PDF). Faktura (oraz ewentualne jej duplikaty i korekty) zostanie przesłana przez Kancelarię na adres e-mail Zamawiającego podany w formularzu zamówienia Legalnego Pakietu. Kancelaria przesyłając faktury w formie elektronicznej zapewnia autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność.
 9. Usługa w ramach wybranego Legalnego Pakietu jest zasadniczo realizowana przez Kancelarię w terminie 72 godzin licząc od daty odnotowania płatności z tytułu faktury pro forma. Kancelaria i Zamawiający wspólnie uzgadniają termin realizacji poszczególnych elementów usługi, takich jak opracowanie i przekazanie dokumentacji, przeprowadzenie konsultacji w postaci videokonferencji, w tym mogą uzgodnić inny niż standardowy termin realizacji.
 10. W trakcie realizacji usługi Kancelaria i Zamawiający mogą korespondować i przekazywać informacje za pomocą poczty elektronicznej. Kancelaria będzie komunikowała się z Zamawiającym z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Zamawiającego w formularzu zamówienia Legalnego Pakietu.
 11. Pisemne wyniki prac Kancelaria przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia Legalnego Pakietu. Pisemne wyniki prac będą przekazywane w postaci edytowalnych dokumentów w formacie MS Office.
 12. Videokonferencje oraz szkolenia on-line (w zależności od zamówionego Legalnego Pakietu) realizowane będą przez Kancelarię za pomocą dedykowanej platformy internetowej. Zamawiający uzyska dostęp do platformy nadany przez Kancelarię na czas realizacji konkretnej usługi lub jej części.
 13. Zamawiający zapewni Kancelarii wszelką wymaganą pomoc do prawidłowej realizacji usługi, w szczególności terminowe i kompletne (tj. zgodnie ze wskazaniami Kancelarii) przekazywanie informacji czy też dokumentów, które są w ocenie Kancelarii niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 14. Kancelaria będzie miała prawo do podawania swoim Klientom oraz potencjalnym Klientom informacji o świadczeniu usługi na rzecz Zamawiającego w celu przedstawienia swojego doświadczenia.
 15. Spory związane z wykonaniem usług, a nie rozwiązane przez Kancelarię i Zamawiającego na drodze ugodowej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.
 16. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia realizacji usług w ramach wybranego Legalnego Pakietu, zgodnie ze wskazanym w niniejszym dokumencie opisem oraz dokonanie płatności na podstawie wystawionej faktury pro forma dokonuje akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Pomocy Prawnej w Ramach Platformy Legalny Pakiet, co dodatkowo potwierdza w formularzu zamówienia dostępnym na stronie legalnypakiet.pl.
 17. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Pomocy Prawnej w Ramach Platformy Legalny Pakiet mają zastosowanie do zamówień realizacji usług składanych od dnia 17.04.2020 r.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIA REALIZACJI USŁUG POMOCY PRAWNEJ W RAMACH PLATFORMY LEGALNY PAKIET

Administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz osób go reprezentujących lub podejmujących czynności w jego imieniu jest „ODOekspert” Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Wezgraja, ul. Międzyborska 8a/8, 04-041 Warszawa, NIP 5391446345, REGON 364105079 (dalej: „Kancelaria”).

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem j.wezgraj@odoekspert.pl lub telefonicznie 600 677 026.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w następujących przypadkach oraz na następujących podstawach prawnych:

 • dążenia do zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej oraz realizacji jej przedmiotu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z realizacją przedmiotu zawartej umowy
  o świadczenie pomocy prawnej, a także w innych sprawach zgodnie z wolą stron (co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi przyjęcie zamówienia usługi, a następnie zawarcie i realizację umowy o świadczenie pomocy prawnej, ponadto niepodanie danych na potrzeby korespondencji uniemożliwi jej prowadzenie. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Kancelarię wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). Dane osobowe nie będą przekazywane przez Kancelarię poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres obowiązywania zawartych umów o świadczenie pomocy prawnej, a ponadto:

 • przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Kancelarię przed organami administracji publicznej prawidłowości realizacji obowiązków powszechnie obowiązującego prawa na niej spoczywających, w tym z zakresu prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, a także przed organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych,
 • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania w ramach bieżącej komunikacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania? Wątpliwości?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami bezpośrednio:

telefonicznie + 48 600 677 026

mailowo kontakt@legalnypakiet.pl

Złóż zamówienie

Pakiet „Strona internetowa zgodna z RODO i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”

Cena za pakiet to 590 zł + VAT

Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się w ciągu 24 godzin.