skip to Main Content
+48 600 677 026 kontakt@legalnypakiet.pl Jesteśmy dostępni w godzinach 9 - 18

Szczegółowe informacje o pakiecie

Szkolenie on-line dla pracowników – zasady ochrony danych osobowych i informacji poufnych w ramach pracy zdalnej

Zawartość i cena pakietu
590 zł + VAT
 • Zasady bezpiecznego korzystania z zasobów firmowych w warunkach domowych
 • Obowiązki pracowników jako osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji o charakterze poufnym
 • Reagowanie na naruszenia ochrony danych osobowych
 • Odpowiedzialność pracownika za naruszenie zasad ochrony danych
 • Konsultacje z prawnikiem prowadzącym szkolenie
Dlaczego potrzebujesz tych rozwiązań?

Obecnie ze względów bezpieczeństwa zdecydowana większość pracowników zmuszona jest do wykonywania pracy zdalnie. Taka forma realizacji obowiązków służbowych generuje jednak dodatkowe zagrożenia dla poufności informacji, w tym danych osobowych wykorzystywanych w codziennej pracy. Każdy pracodawca może zostać narażony na utratę istotnych dla niego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazanie ich osobom nieuprawnionym lub też może ponieść konsekwencje związane z naruszeniami ochrony danych osobowych, do których może dochodzić przy wykonywaniu pracy zdalnej (np. w wyniku błędnie zaadresowanej wiadomości e-mail przez pracownika).

Sami pracownicy również są podatni do popełniania większej liczby błędów w wyniku pracy w środowisku domowym oraz w sposób, który do tej pory nie był normą. Niejednokrotnie są zmuszeni do korzystania przynajmniej częściowo z prywatnego sprzętu czy też dostępu do internetu, który nie zawsze jest prawidłowo zabezpieczony. To z kolei może prowadzić do powstawania realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzanych przez nich danych i informacji.

W obecnym stanie ważne jest więc, aby przypomnieć pracownikom o:

 • narzędziach służbowych z których powinni korzystać, a także zasadach ich prawidłowego użytkowania
 • ryzykach związanych z pracą w warunkach domowych (np. dotyczących bezpiecznego przechowywania dokumentów służbowych, nośników danych, korzystania ze sprzętu służbowego wyłącznie do służbowych celów)
 • podstawowych kwestiach dotyczących tego co podlega obligatoryjnej ochronie: danych osobowych, informacjach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • zasadach poufności jakie powinni stosować przy przetwarzaniu danych osobowych i innych informacji chronionych
 • czym są naruszenia ochrony danych i jak należy na nie reagować
 • możliwej odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad ochrony danych danych i informacji poufnych

Proponowane przez nas szkolenie on – line obejmuje wszystkie te elementy, a ponadto daje możliwość skorzystania z bezpośrednich konsultacji prawnika prowadzącego szkolenie.

Szkolenie w wymiarze do 2 godzin zegarowych. Maksymalna ilość uczestników – 24.

Podstawa prawna:

 • art. 4, 24, 29 i 32 RODO
 • art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ten pakiet jest potrzebny gdy:
 • chcesz uczulić pracowników na zasady bezpiecznego przetwarzania informacji i danych osobowych
 • chcesz przekazać pracownikom kluczową wiedzę odnośnie środków bezpieczeństwa z jakich powinni korzystać w ramach pracy zdalnej
 • chcesz podnieść poziom ogólnej świadomości pracowników w zakresie wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa

Ten pakiet najczęściej zamawiają Dyrektorzy Działów HR, Managerowie Działów IT, Managerowie ds. Compliance oraz właściciele firm.

Jak to działa?

KROK 1 Składasz zamówienie na przeprowadzenie szkolenia on-line

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu faktury pro forma ustalamy termin realizacji szkolenia.

Szkolenie jest realizowane za pomocą internetowej platformy dostarczanej przez kancelarię ODOekspert.

Szkolenie prowadzi mec. Jakub Wezgraj, właściciel kancelarii ODOekspert lub jeden z prawników jego Zespołu (informacje o wszystkich prawnikach dostępne są w zakładce Zespół)

 

KROK 2 Szkolenie on-line

Szkolenie on-line odbywa się za pomocą naszej platformy służącej do videokonferencji. Podczas rozmowy słyszymy się i możemy się również widzieć ze wszystkimi uczestnikami. Nasza platforma umożliwia prezentację na żywo dokumentów i prezentacji, co pozwala na ich bieżące omawianie z uczestnikami.

Każdy uczestnik w dowolnym momencie może zadawać pytania.

Po zakończeniu szkolenia otrzymujesz jego nagranie – dzięki temu możesz je ponownie wykorzystać w dowolnym momencie!

 1. Niniejsza usługa świadczona jest przez ODOekspert Kancelarię Radcy Prawnego Jakub Wezgraj z siedzibą w Warszawie, ul. Międzyborska 8a/8, 04-041 Warszawa, NIP 5391446345, REGON 364105079 (dalej „Kancelaria”).
 2. Usługa świadczona jest na rzecz osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także osób prawnych i jednostek organizacyjnych będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dalej „Zamawiający”).
 3. Usługa w zależności od wybranego pakietu polega na świadczeniu pomocy prawnej w postaci:
  1. opracowania dokumentacji prawnej zgodnie z zakresem przedstawionym w wybranym
   Legalnym Pakiecie oraz
  2. świadczeniu porad prawnych w postaci konsultacji realizowanych na odległość, za pośrednictwem
   internetowej platformy służącej do przeprowadzania videokonferencji.
 4. Usługa może również polegać na przeprowadzeniu szkolenia on-line w sposób i zakresie określonym w wybranym pakiecie.
 5. Usługa każdorazowo realizowana jest w języku polskim. Istnieje możliwość realizacji usługi w języku angielskim pod warunkiem uiszczenia przez zamawiającego usługę dodatkowej opłaty z tytułu translacji wyników prac na język angielski.
 6. Każdorazowe zamówienie realizacji usługi odbywa się poprzez złożenie zamówienia wybranego Legalnego Pakietu na stronie internetowej legalnypakiet.pl z wykorzystaniem elektronicznego formularza (dostępnego pod szczegółowym opisem wybranego Pakietu).
 7. Po złożeniu zamówienia wybranego Legalnego Pakietu za pośrednictwem strony internetowej legalnypakiet.pl, Zamawiający otrzymuje od Kancelarii drogą mailową potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z opisem jego warunków (w tym ceną i zakresem realizowanych prac oraz planowanym terminem realizacji), a także fakturę pro forma oraz niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług pomocy prawnej w ramach platformy Legalny Pakiet. Zamówienie przyjmowane jest przez Kancelarię do realizacji po odnotowaniu na rachunku bankowym płatności faktury pro forma wystawionej i przekazanej Zamawiającemu po otrzymaniu elektronicznego zamówienia wybranego Legalnego Pakietu. Faktura pro forma opiewa na kwotę wynoszącą kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi w ramach zamówionego Legalnego Pakietu (zgodnie z informacją zawartą w opisie wybranego Legalnego Pakietu). Brak odnotowania przez Kancelarię płatności z tytułu faktory pro forma w terminie 7 dni od daty jej wystawienia skutkuje anulowaniem złożonego przez Zamawiającego zamówienia – w takim wypadku przyjmuje się, że Kancelaria nie przyjęła zamówienia, a Zamawiający odstępuje od jej złożenia.
 8. Kancelaria wystawi fakturę Zamawiającemu maksymalnie w terminie 14 dni licząc od daty odnotowania na rachunku bankowym Kancelarii płatności dokonanej przez Zamawiającego na podstawie faktury pro forma. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Kancelarię faktury, a także jej ewentualnych duplikatów oraz korekt w formie elektronicznej (plik PDF). Faktura (oraz ewentualne jej duplikaty i korekty) zostanie przesłana przez Kancelarię na adres e-mail Zamawiającego podany w formularzu zamówienia Legalnego Pakietu. Kancelaria przesyłając faktury w formie elektronicznej zapewnia autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność.
 9. Usługa w ramach wybranego Legalnego Pakietu jest zasadniczo realizowana przez Kancelarię w terminie 72 godzin licząc od daty odnotowania płatności z tytułu faktury pro forma. Kancelaria i Zamawiający wspólnie uzgadniają termin realizacji poszczególnych elementów usługi, takich jak opracowanie i przekazanie dokumentacji, przeprowadzenie konsultacji w postaci videokonferencji, w tym mogą uzgodnić inny niż standardowy termin realizacji.
 10. W trakcie realizacji usługi Kancelaria i Zamawiający mogą korespondować i przekazywać informacje za pomocą poczty elektronicznej. Kancelaria będzie komunikowała się z Zamawiającym z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Zamawiającego w formularzu zamówienia Legalnego Pakietu.
 11. Pisemne wyniki prac Kancelaria przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia Legalnego Pakietu. Pisemne wyniki prac będą przekazywane w postaci edytowalnych dokumentów w formacie MS Office.
 12. Videokonferencje oraz szkolenia on-line (w zależności od zamówionego Legalnego Pakietu) realizowane będą przez Kancelarię za pomocą dedykowanej platformy internetowej. Zamawiający uzyska dostęp do platformy nadany przez Kancelarię na czas realizacji konkretnej usługi lub jej części.
 13. Zamawiający zapewni Kancelarii wszelką wymaganą pomoc do prawidłowej realizacji usługi, w szczególności terminowe i kompletne (tj. zgodnie ze wskazaniami Kancelarii) przekazywanie informacji czy też dokumentów, które są w ocenie Kancelarii niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 14. Kancelaria będzie miała prawo do podawania swoim Klientom oraz potencjalnym Klientom informacji o świadczeniu usługi na rzecz Zamawiającego w celu przedstawienia swojego doświadczenia.
 15. Spory związane z wykonaniem usług, a nie rozwiązane przez Kancelarię i Zamawiającego na drodze ugodowej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.
 16. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia realizacji usług w ramach wybranego Legalnego Pakietu, zgodnie ze wskazanym w niniejszym dokumencie opisem oraz dokonanie płatności na podstawie wystawionej faktury pro forma dokonuje akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Pomocy Prawnej w Ramach Platformy Legalny Pakiet, co dodatkowo potwierdza w formularzu zamówienia dostępnym na stronie legalnypakiet.pl.
 17. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Pomocy Prawnej w Ramach Platformy Legalny Pakiet mają zastosowanie do zamówień realizacji usług składanych od dnia 17.04.2020 r.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIA REALIZACJI USŁUG POMOCY PRAWNEJ W RAMACH PLATFORMY LEGALNY PAKIET

Administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz osób go reprezentujących lub podejmujących czynności w jego imieniu jest „ODOekspert” Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Wezgraja, ul. Międzyborska 8a/8, 04-041 Warszawa, NIP 5391446345, REGON 364105079 (dalej: „Kancelaria”).

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem j.wezgraj@odoekspert.pl lub telefonicznie 600 677 026.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w następujących przypadkach oraz na następujących podstawach prawnych:

 • dążenia do zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej oraz realizacji jej przedmiotu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z realizacją przedmiotu zawartej umowy
  o świadczenie pomocy prawnej, a także w innych sprawach zgodnie z wolą stron (co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi przyjęcie zamówienia usługi, a następnie zawarcie i realizację umowy o świadczenie pomocy prawnej, ponadto niepodanie danych na potrzeby korespondencji uniemożliwi jej prowadzenie. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Kancelarię wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). Dane osobowe nie będą przekazywane przez Kancelarię poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres obowiązywania zawartych umów o świadczenie pomocy prawnej, a ponadto:

 • przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Kancelarię przed organami administracji publicznej prawidłowości realizacji obowiązków powszechnie obowiązującego prawa na niej spoczywających, w tym z zakresu prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, a także przed organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych,
 • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania w ramach bieżącej komunikacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania? Wątpliwości?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami bezpośrednio:

telefonicznie + 48 600 677 026

mailowo kontakt@legalnypakiet.pl

Złóż zamówienie

Pakiet „Szkolenie on-line dla pracowników – zasady ochrony danych osobowych i informacji poufnych w ramach pracy zdalnej”

Cena za pakiet to 590 zł + VAT

Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się w ciągu 24 godzin.